Blog Image

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Tongatapu and Nukualofa

Tonga 2014 Posted on Tue, December 02, 2014 02:19:00

We went in to Nukualofa on a Sunday. A Sunday, then everything is closed, except the churches and the bakeries. Luckily though, a friend boat had booked a taxidriver to take us around the island. The first stop was the royal house in Nukualofa, then the church the royal family attends. The king and his family have their own seats in the very front where they can see everyone.

Vi åkte in till Nukualofa på en söndag. En söndag, då är allt stängt, ja förutom kyrkor och bagerier. Vårt första stopp var kungens hus i staden, sen kyrkan som kungafamiljen besöker varje söndag. Kungen och hans familj har bänkar allra längst fram, därifrån kan de se alla kyrkobesökare.
On the very east side, towards the open ocean, the blowholes are. It was lowtide and a calm day when we were there, otherwise it would have been a heavy salty shower for Ella and Jakob standing by the railing.

På den östra sidan, mot det öppna havet, slår vågorna in. Det var lågvatten och en lugn dag när vi var där, annars hade Ella och Jakob fått en rejäl saltig dusch där de står.
Haamonga a Maui, or the Burden of Maui, is 800 years old stone trilithon in the north of Tongatapu. Maybe it was the gateway to the old kings royal compound, the entrance for visitors to the king sitting safely on his thrown with his back to another high stone construction and a long stick in his hand to hit every potential foe. Just imagine building this with the limestones that weighs 30-40 tons. A large number of people was needed and a construction of wooden slits and constructions to transport and place them. Or maybe the oral tradition is true; it was done by the demigood Maui since they really are too heavy for any man to handle….

Haamonga a Maui, eller Mauis börda, är en 800 är gammal stenkonstruktion i norra Tongatapu. Kanske var det porten till den gamle kungens gård, den där besökare fick gå in när de skulle till kungen som satt på sin tron med ryggen mot en annan stenkonstruktion och med en lång klubba i handen för att kunna slå ner ev fiender. Tänk bara vilket jobb att bygga det med kalkstensblock som väger 30-40 ton. Det krävdes många man och träkonstruktioner för att flytta dem och resa dem. Eller så var det kanske som den muntliga traditionen berättar; att halvguden Maui reste stenblocken eftersom de är alldeles för tunga för vanliga män.
A workday and commuting for sailors. Everyone went in to town for checking in and some necessary shopping.

Arbetsdag, infartsparkering och pendling för seglare. Alla skulle in till stan för att checka in och göra nödvändig handling.
Look! The consulate of Sweden, could be good if we were in trouble….

Men titta! Ett svenskt konsulat så här långt borta…
The market in town was superb. Almost anything that you might need in fruit and veggies, locally grown, really fresh.

Marknaden i staden var riktigt bra. Nästan allt som kan önskas i frukt och grönsaker, allt lokalodlat, ekologiskt och superfräscht.
Or maybe some woodwork….

Eller kanske något träarbete…
Big Mama had a schoolday for the younger sailors; important words, spelling and pronunciation, and ice cream and donuts as rewards. They all enjoyed it.

Big Mama hade skola för båtbarnen. De fick lära sig en del viktiga ord, både stavning och uttal, som belöning fick de glass och donuts. Det var nog en bra skoldag 😉
When the schoolday was over, they all played volleyball.

När skoldagen var slut blev det volleyboll för alla yngre.
Dinnertime.

Middagsdags.Haapai

Tonga 2014 Posted on Tue, December 02, 2014 00:32:41

We sailed to the Haapai group where our friends Georg and Jakob came for a visit. Haapai, where the islands are quite different from the Vavau-group, showed us the grey colours in the beginning. But it also delivered the most genuine villages and people, a bit different wildlife, and a perspective of the powers in the nature from the hurricane that hit the Haapai group early this year.

Vi seglade ner till Haapai-gruppen där våra vänner Georg och Jakob mönstrade på Breeze. Haapai, med öar som är rätt olika mot öarna i Vavau, bjöd på grå färger i början. Men vi fick också se de mest genuina byarna och uppleva mer traditionell tongansk kultur, och så fick vi också se spåren av krafterna i den orkan som drog över ögruppen i början på året.
Flying foxes and kingfishers just by the beach where we took the dinghy.

Flygande hundar och kungsfiskare, precis vid stranden där vi åkte med dingen.
Halloween, some scary creatures took the dinghy around the anchorage….

Halloween, några läskiga figurer tog dingen runt ankringsplatsen…
We needed a fire on the beach after meeting up with them, and a good dinner and peaceful monopoly game on our friend boat Lumbaz.

Vi behövde en brasa på stranden efter att ha träffat dem, och en god middag och fredligt monopolspel ombord på vår vänbåt Lumbaz.
Of course we went snorkelling in the beautiful blue. Really anjoyed it, so vivid and colourful and varied.

Självklart snorklade vi också i det vackra blå. Vi njöt verkligen av det, så levande och färggrannt och varierande.
In Haafeva we met almost everyone from the village one day. We were going for a walk to the eastern side and the village, and they were all doing the opposite, they went to the ferry dock on the western side for the delivery of the week.

På Haafeva mötte vi nästan alla från byn en dag. Vi ville gå på en promenad till östra sidan ön och byn, och byborna gjorde det motsatta, de gick till färjebryggan på den västra sidan för veckans leveranser med fraktskepp.
Veini, a woman that we met and talked to on the dock, asked her daughter Lepolo to guide us to the village and show us around. Lepolo took us to the school, the headmaster invited us the next day for a visit. We promised to bring some footballs (soccer balls) for the kids to use on the perfect lawn outside the school building.

Veini, en kvinna som vi mötte och pratade med på kajen, sa till hennes dotter Lepolo att ta med oss till byn och visa oss runt. Lepolo tog oss till skolan, huvudläraren bjöd in oss på besök dagen efter. Vi lovade att ta med ett par fotbollar som skolbarnen skulle kunna använda på den perfekta gräsmattan utanför skolbyggnaden.
When we came to the school the day after, they had prepared a new football field with goals. Everyone was prepared for playing, the schoolwork for the day was playing football with us sailors.

När vi kom till skolan dagen efter hade de gjort en fotbollsplan på skolgården med nya mål. Alla var förberedda på att spela fortboll, dagens skolarbete var att spela fotboll med oss seglare.And some other games with the footballs….

Och några andra lekar med fotbollar….
This is the school, the pupils and the teachers:

Här är skolan, eleverna och lärarna:
Veini really wanted to invite us for a traditional lunch at her house. We enjoyed her hospitality and food, one could say it provides a perspective on the appreciation and the importance of inviting guests to one´s home. Her son sang to us, traditional songs.

Veini ville verkligen bjuda in oss på en traditionell måltid. Vi mer än uppskattade hennes gästfrihet och mat, man skulle lätt kunna säga att det gav oss ett perspektiv på vikten av att förstå och uppskatta gästfrihet och viljan av att bjuda in gäster till ens hem. Hennes son sjöng för oss, traditionella sånger.
In the next weather window we sailed further south, towards the capital Nukualofa.

I nästa väderfönster seglade vi vidare söderut, mot huvudstaden Nukualofa.