Så… när vi
trodde att vi äntligen kommit iväg från Tahiti och påbörjat den här säsongens
resa mot Tonga, Fiji och slutligen Australien så tog det slut redan på Moorea.
Vi är nu tillbaka på varvet i Papeete igen. Låt oss börja från början.

Per åkte
ned till Breeze tre veckor före Sabina och Ella, för att göra de saker som
återstod på Breeze efter åsknedslaget förra året och för att förbereda henne
för årets segelsäsong. I det ingick bl a upptag på varv för byte av djupgivare
och logg och byte av tätningsringar till det läckande rodret. Men redan vid ankomsten till båten
uppmärksammades nya problem. Batteribanken var död och behövde bytas ut. Fanns
inga AGM-batterier av tillräcklig storlek att få tag på i Papeete, så det var
bara att beställa från Europa. Skulle ta 8 veckor. Kul… då skulle vi bli kvar
till början på juni i marinan innan vi kunde komma iväg, missa en månad av
seglingssäsongen och bli tvungna att stressa igenom den stora oceanens alla
godbitar. Per fortsatte att fixa övriga saker på båten och förbereda för dagen
T (tjejernas ankomst). Listan i övrigt bockades av i snabbare takt än förväntat
så Per kom till slut till den hemska tidpunkten då det fanns tid över till att
tvätta kläder och städa på båten. Men, STOR lycka… två dagar innan Sabina och
Ella skulle anlända åkte Per med en annan båtkompis för att köpa nya batterier
till deras båt, och det visade sig att den affären redan samma dag skulle få in
en laddning med exakt de batterier som vi var ute efter! Hård förhandling med andra
leverantören, men till slut kunde vi komma ur den beställningen och köpa de här
batterierna istället. Installerade allt dagen innan dagen T, vilket fick ses
som ett bra träningspass – varje batteri väger 65 kg och Per fick lyfta ur 8
gamla batterier och in med 8 nya i båten.
Osannolik glädje då allt var klart. Nu kunde vi fokusera på att bunkra
mat och lämna Tahiti innan april månads utgång.

Sagt och
gjort. Vi vinkade av våra kompisar Len och Erin från SV Maestro
och åkte med Rob, Cathrine och Hanna på SV Koa till Moorea. Visade sig vara
betydligt starkare vind och större vågor än prognoserna, 18-20 m/s vind och 3-5
meters våghöjd, men inte något som inte Breeze klarar av. Seglade på i 10 knop
med bara genuan i slör, med vågor som tryckte på snett akterifrån, och njöt i
fulla drag (ja, inte Sabina då, som var sjösjuk som vanligt). Autopiloten
styrde, men vi fick en märklig sidförflyttning på båten i en våg med ett hårt nedslag
(kändes ungefär som en broach) så vi handstyrde resten av vägen för att kunna
parera vågorna bättre. Vid framkomsten till Moorea så kollade vi om det läckt
någonting från den nya roderpackningen och upptäckte att vi dessvärre tagit in
rätt mycket vatten. Pumpade ut och gjorde rent, tajtade bultarna till rodret
eftersom vi trodde att det var därför det läckt. Lät det gå en dag och tittade
igen. Mer vatten. Hmmm… torkade ut noggrannare och såg några sprickor framför
rodret där det sipprade fram vatten. Per dök i och kollade på utsidan och såg
att det var en ca 40 cm lång spricka i skäddan framför rodret! Vi ringde varvet
och bad om ett akut upptag. Vi motoriserade tillbaka till Tahiti i lugn sjö och
de tog upp oss på land så fort som vi anlände.

Hela
skäddan satt lös! Med största sannolikhet körde vi på en val på väg över till
Moorea. Vi hade kunnat tappa skäddan och
rodret när som helst, och det var ren tur att det var lugn sjö när vi seglade
tillbaka för den här skadan hade kunnat sänka båten. Nu blir vi kvar i Papeete
ett tag för reparation. Vet inte än hur lång tid det tar, men hoppas på att
komma härifrån i mitten på juni. Men… vi känner oss rätt nöjda och lyckosamma
ändå. Hotell känns rätt ok just nu, och det finns sämre ställen att vara strandsatt
på 😉


Almost no rudder thanks to whale blubber

So… when we thought we finally got away from
Tahiti and started this season’s trip to Tonga, Fiji and Australia we had to
make a U-turn already in Moorea. We are now back at the shipyard in Papeete again.
But, let’s start from the beginning.

Per went down to Breeze three weeks prior to
Sabina and Ella, to repair some of the things that remained at Breeze after the
lightning strike last year and to prepare her for this year’s sailing season.
In this was included among other things a haul out at Technimarine for changing
depth sensors and log and replacing the lip seal for the leaking rudder. But
already upon arrival at the boat new problems appeared. The battery bank was
dead and needed to be replaced. There were no AGM batteries of sufficient size
to get in Papeete, so it was nothing else to do but to order new ones from
Europe, with an 8 week delivery. Funny… then we would have to stay until the
beginning of June in the marina before we could get going, missing a month of the
sailing season and having to rush through all the goodies of this vast ocean.
Per continued to fix other things on the boat and prepare for the G-day (the
girls’ arrival). The list could be ticked off at a faster pace than expected, and
Per finally came to that horrible time when there was time over for washing
clothes and cleaning the boat. However, BIG happiness… two days before G-day,
Per went with another friend to buy new batteries for their boat, and it turned
out that this dealer on the same day would get a shipment with exactly the
batteries that we were looking for! Hard bargaining with the other supplier took
place, but finally we were able to bail out of that order and buy these
batteries instead. Installed everything the day before G-day, which had to be
considered as a good workout – each battery weighs 65 kg and Per got to lift the
8 bad batteries out of and the 8 new ones into the boat. Incomparable joy and
happiness when it was finished. Now, we could focus on stocking food and we
could actually make it out of Tahiti before the end of April.

Said and done. We left our
friends Len and Erin from SV Maestro at the marina and took off together with
Rob, Cathrine and Hanna on SV Koa to Moorea. It turned out to be much stronger
winds and bigger waves than the forecasts, 18-20 m/s wind and 3-5 meter wave
height, but not anything that Breeze couldn´t handle. Sailed at 10 knots with
just the genoa, with wind from the aft quarter and with waves that pushed
obliquely from astern, and just loved it (well, maybe not Sabina, who was
seasick as usual). The autopilot steered, but we got a strange paging on the
boat in a wave with a strike down (felt like a broach) so we hand steered the
rest of the way. Upon arrival to Moorea we checked for leaks from the new
rudder lip seal and discovered that we unfortunately had a lot of water in the
lazarette and in the bilge. Pumped out all the water and dried it clean and tightened
the bolts for the lip seal, since we thought this was the cause of the leak.
Let it go for a day and looked again. More water. Hmmm … dried it out more
carefully and now we saw cracks in front of the rudder where it trickled water.
Per jumped in and checked the outside and saw that there was an approximately
40 cm long crack in the skeg in front of the rudder! We called the yard and
asked for an emergency haul out. We motorized back to Tahiti in calm seas and were
immediately hauled out.

The skeg was loose! We probably hit a whale on
the way to Moorea. We could have lost the skeg and rudder at any time, and it
was pure luck that it was so calm when we sailed back because this could have
sunk the boat! Now we are stuck in Papeete for repairs. Don´t know yet how long
it will take, but hope to get out of here in mid June. But … we feel quite happy
and fortunate anyway. Hotel feels quite ok right now, and there are worse
places to be stranded on than Tahiti 😉

Uppdateringar…..
Så här ser det ut på Breeze nu… Arbetet är i full gång, från
insidan till utsidan och allra högst upp. Allt kommer att bli så bra när det är
klart.

Updates…..
This is Breeze right now. A lot of work under
way…..from the inside to the outside and at the top. Everything will be
better once it is done.